Služby

Co nabízíme

 • Stavebně technické průzkumy z hlediska vlhkosti a salinity zdiva
 • Celková diagnostika staveb z hlediska vlhkosti
 • Měření termovizní kamerou - měření teploty stěn, tepelných mostů, rosných bodů
 • Grafické znázornění vlhkostní problematiky stavebních konstrukcí
 • Zpracování odborných posudků, návrhů řešení sanací vlhkého zdiva
 • Odborné poradenství, konzultace při řešení projektových návrhů
 • Specializované projekty sanace vlhkého zdiva - zpracování projektové dokumentace včetně výkresové dokumentace - půdorysů, řezů, detailů a výkazu výměr a rozpočtu jako úzké specializace komplexních stavebních projektů

Ceník

Konzultace na místě

prohlídka na místě, orientační měření, ústní konzultace

3500 Kč

Písemný návrh řešení

prohlídka na místě, orientační měření, písemný rámcový návrh řešení se zhodnocením stávajícího stavu

od 7000 Kč

Zjednodušený stavebně-technický posudek

fotodokumentace stávajícího stavu, orientační měření, zjištění příčin negativních vlhkostních projevů, rámcový návrh řešení

od 15000 Kč

Stavebně-technický posudek

odběr vzorků, nedestruktivní měření vlhkosti mikrovlnou metodou Moist 

včetně vyhodnocení, fotodokumentace stávajícího stavu, zjištění příčin negativních vlhkostních projevů, návrh řešení, odhad investičních nákladů

od 22000 Kč

Kompletní projektová dokumentace sanace vlhkého zdiva

návrh komplexního řešení sanace vlhkého zdiva objektu včetně výkresových příloh v rozsahu a podrobnostech dostatečných pro zajištění jednoznačnosti a názornosti PD-půdorys, řezy, detaily, položkový rozpočet

od 40000 Kč


Návrh řešení

V rámci tohoto úzce specifického oboru stavební činnosti navrhujeme optimální řešení pro sanaci vlhkého zdiva a navazující hydroizolační opatření a to na základě stavebně technických průzkumů a hydrofyzikálního namáhání staveb. Použité metody sanace vlhkého zdiva stanovujeme dle vhodnosti pro konkrétní případy jednotlivých staveb a také dle požadavku stavebníka na kvalitu, funkčnost a trvanlivost celkového řešení.

Technologie v našich návrzích a dokumentacích nejsou závislé pouze na jednom dodavateli či výrobci. Pracujeme s různým principy a technologiemi, které jsou součástí norem ČSN, případně směrnic WTA CZ, a to např. mechanické a chemické metody, vzduchoizolační systémy, elektrofyzikální metody, sanační omítkové systémy, hydroizolační vrstvy a povlaky, odvodnění staveb s ohledem na modelaci terénu apod. 

Stavebně-technický průzkum

Současně jsme schopni zajistit kompletní stavebně technické průzkumy - předběžné, podrobné, doplňkové

 • Kopané sondy pro zjištění založení objektů
 • Kopané i vrtané sondy pro zjištění skladeb podlah, příček, střech, obvodových plášťů, dimenzí nosných prvků.
 • Zjištění charakteristik materiálu stavebních konstrukcí pomocí nedestruktivních i destruktivních metod.
 • Prohlídky krovových konstrukcí, mykologický průzkum


Projektová dokumentace 

Projektové dokumentace sanace vlhkého zdiva provádíme pro veškeré stupně dokumentace:

 • Dokumentace pro stavební řízení
 • Dokumentace pro výběr dodavatele stavby,
 • Dokumentace pro provedení stavby


Autorský a technický dozor

Dále jsme schopni podílet se při samotné realizaci sanací vlhkého zdiva a to způsobem :

 • Provádění autorského a technického dozoru v průběhu stavby při realizacích sanací vlhkého zdiva